19 ЧЕРВНЯ 2018


Ми в соціальних мережах
Наш банер

<a href="http://www.lib.kr.ua/" target="_blank" title="Обласна біліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка"><img title="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" alt="Обласна біліотека для юнацтва ім.О.М.Бойченка" width="170" height="78" border="0" src="http://www.lib.kr.ua/images/ban_boy.jpg" />
Обласна біліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка

koda.gif
mincult.gif
ukc_gov_ua.png
4uth_gif.gif
200x70.png
timo.kr.ua
Нові надходження

Нові надходження за травень
Відділ популяризації книги і змістовного дозвілля молоді
Відділ сприяння техній творчості солоді
Відділ бібліографічних послуг та краєзнавства
Відділ мистецтв
Відділ абонементу

Нові надходження за травень

Відділ популяризації книги і змістовного дозвілля молоді

Баранюк І. Г.

Слово — Природа — Краса в педагогічній системі Василя Сухомлин- ського : Монографія / Ірина Григорівна Баранюк. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017.-252 с.
У монографії розглядають головні концепти педагогічної системи Васйля Сухомлинського — одного з найвидатніших педагогів XX століття. Розгляд концепту під умовною назвою «Слово» висвітлює розроблену ним лінгводидактику як багатоаспектне та глибоко інноваційне вчення про слово як один із важливих засобів розумового та морального-етичного виховання осо¬бистості. При цьому особлива увага приділена виховному потенціалу казок та етичних оповідань, котрі увійшли в скарбницю світової художньої педа¬гогіки. Детально розглянуті розроблені видатним педагогом засоби вихован¬ня природою (концепт «Природа»). Особлива увага звернута на культ Краси, котрим пройняте вчення видатного представника гуманної педагогікиБарабаш С.
Засвічу тиху свічку надії / Світлана Григорівна Барабаш. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. — 180 с.

«Засвічу тиху свічку надії» — збірка доктора філологіч¬них наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, члена Національної Спілки письменників, телеведучої, але ра¬зом з тим небуденної, надзвичайної космічної енергетики жін¬ки Світлани Григорівни Барабаш. Видання відкриває чита¬чу стежку до світу поетичного мислення й почувань людини, по-особливому вписаної у час, яка через рідну мову, культуру, історію, публіцистику облагороджувала цей світ і яка за корот¬ку мить яскравого життя встигла так багато.ЯкобчукА.В.

Основи медичної валеології : навч. посібник / А. В. Якобчук, О. Г. Курик. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2015. – 244 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми та побудований на основних питаннях поточного та кінцевого контролю програми. Курс подано у вигляді як основного, так і додаткового матеріалу з метою самостійного отримання та поглиблення знань у даній галузі охорони здоров’я. Розкриті основні принципи валеологічних знань з поглибленим поданням основних складових здоров’я і факторів, що його формують. Посібник призначений для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, може становити інтерес науковцям, інтернам, а також буде корисним широкому колу читачів.Магістерська робота: методика підготовки : посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 140 с.

У посібнику розкрито теоретичні, методичні, технологічні та організаторські аспекти підготовки магістерської роботи, показано процедуру попереднього захисту роботи на кафедрі та її захисту на атестаційній комісії. Всебічно розкрито методику підготовки змісту магістерської роботи та правила її оформлення. Подано орієнтовний (зміст) теоретичного, історичного та прикладного видів магістерської роботи, заяви, завдання на підготовку роботи, відгуку, рецензії, оформлення титульного аркуша, переліку скорочень, написання вступу, визначення актуальності, мети, об`єкта, предмета, завдань, новизни та практичного значення дослідження текстів у розділах і підрозділах, висновки. Наведено зразки календарного плану виконання магістерської роботи, звіту магістранта про підготовку роботи, оформлення списку використаних джерел, а також автореферату. Посібник призначений для магістрантів вищих навчальних закладів. Ним можуть користуватися студенти при підготовці науково-дослідних курсових робіт та аспіранти при написанні дисертацій. Враховуючи те, що посібником можуть користуватися аспіранти, в ньому подано зразок автореферату кандидатської дисертації.Відділ сприяння техній творчості Молоді

Небо Левка Мацієвича. Спогади, листи, фото / ред. І. Давидко ; упоряд., пер. та прим. В. Кобзар ; передм. В. Панченко. -К. : Темпора, 2016. -ISBN 978-617-569-252-3

Лев Мацієвич (1877-1910) – яскрава, але на жаль, досі призабута постать української історії. Він був одним із перших льотчиків Російської імперії, конструював підводні човни, працював над проектом авіаносця. А ще – був великим патріотом, одним із співзасновників Революційної Української партії (РУП). У колі його товаришів і знайомих – М. Вороний, М. Міхновський, С. Петлюра, О. Олесь, М. Коцюбинський та десятки інших із плеяди української інтелігенції початку ХХ століття.

Пропонована книжка є спробою розкрити перед читачем цю непересічну особистість. Видання вміщує: переклад «Сборника памяти Л. М. Мациевича», виданого 1912 р. у С.-Петербурзі, пізніші спогади людей, які особисто знали Л. Мацієвича, листи авіатора до М. Коцюбинського і М. Грушевського та добірку фотознімків, більшість із яких публікується вперше.Помаранська Н. Є. Історія макіяжу : навч. посібник / Н. Є. Помаранська. -К. : Кондор, 2017. -124 с. -Бібліогр.: с. 118-122. -ISBN 978-617-7582-27-3 Додатки : с. 98-117.

Навчальний посібник зорієнтований на учнів навчальних закладів, які навчаються за професією «Перукар (перукар-модельєр)» та «Візажист». Посібник містить теоретичний матеріал, ілюстрації, тестові завдання. Вправи для розвитку критичного мислення розміщені в додатках, дають можливість учням проконтролювати свої знання та сформувати вміння творчо опрацьовувати свої матеріал.
Автором узагальнено та систематизовано матеріал про розвиток мистецтва прикрашання тіла від найдавніших часів до наших днів. Підручник спрямований на поглиблене вивчення історії розвитку макіяжу і декоративної косметики, формування уявлення про минуле професії «Візажист», набуття практичних навичок систематизації знань, розширення обізнаності у сфері візажної справи.Відділ бібліографічних послуг та краєзнавства

Мирошникова В. В. 100 знаменитых путешественников / В. В. Мирошникова, В. В. Мирошников. -Х.: Фолио, 2004. -510 с. : портр. - (Сер. «100 знаменитых»).

Большинство географических открытий совершили не профессиональные ученые, а путешественники, завоеватели, авантюристы. На путь открытий толкала, в одних случаях, жажда золота, в других - поиски лучшей доли, патриотизм, чувство долга и самое благородное из чувств - стремление к познанию истины. Имена многих первооткрывателей затерялись в истории, о других знает весь мир. О том, как они совершали свои открытия, и рассказывает эта книга. Имена многих первооткрывателей затерялись в истории, о других знает весь мир. О том, как они совершали свои открытия, и рассказывает эта книга. С книгой можна познакомится в отделе информационно-библиографических услуг и краеведения.Бабіч О. Путівник по Одесі / Олександр Бабіч; худож.-оформ. Л. Вировець ; ред. Г. Таран. -Х.: Фоліо, 2017. -135 с. : фото. кол.

Про те, що Одеса - місто особливе, знають усі. Але в чому ж полягає ця його "особливість"? Зрозуміти або хоча б наблизитись до цього розуміння й допоможе наша книжка - новий путівник по Одесі. Автор книжки, маючи величезний досвід роботи з туристами у своєму місті, розділив розповідь на самостійні тематичні маршрути. Він розповідає про історі.ю Одеси, про незвичайних людей, що мали безпосереднє відношення до цього міста, знайомить з Одесою літературною і кримінальною, театральною і портовою, і, звичайно, з Одесою єврейською. Все це зроблено для того, щоб:
а) полегшити життя туристам, які приїздять до Одеси;
б) зацікавитися екскурсіями мешканців самої Одеси.

У путівнику читач знайде ЦВ - цінні вказівки, які полегшать йому знайомство з Одесою, і знамениті одеські майси - анекдоти, що чудово передають атмосферу цього неповторного міста. З книгою можна познайомитися у відділі інформаційно-бібліографічних послуг та краєзнавства.Тычина А. Г. Украина. Запад. Восток : путеводитель / А. Г. Тычина; худож.-оформ. Л. Вировец ; ред. Г. Таран. -Х.: Фолио, 2016. -252 с.

Путеводитель «Украина. Запад. Восток» является продолжением совместного проекта журнала «Вести. Репортер» и известного журналиста и телеведущего Андрея Тычины, начало которому положила публикация издательством «Фолио» путеводителя «Украина. Центр. Юг». Интерес к внутреннему туризму в Украине растет с каждым годом. Наш путеводитель предназначен для людей, которые любят самостоятельно планировать путешествия, открывать для себя новые маршруты и места. С его помощью можно освоить до 30 увлекательных маршрутов по Центральной и Южной Украине, узнать об интересных местах, музеях и памятниках по маршруту следования, правильно выбрать время тура, чтобы не только насладиться новыми открытиями, но и посетить местные праздники и фестивали, рассчитать бюджет поездки. Автор этой книги за рулем машины проехал тысячи километров и рассказал не только о достопримечательностях и памятниках, но и о состоянии дорог, по которым туристам придется добираться до цели путешествия. Кроме того, автор предоставляет подробную информацию о музеях, гостиницах, местах отдыха и развлечений, указав ориентировочную стоимость посещения этих мест. Книга иллюстрирована фотографиями автора.Відділ мистецтв

Топська Неллі. Батько українського театру / Неллі Топська. – К.: Книжкова база Альфа, 2017. – 64 с.

Книга розповідає про життя Марка Кропивницького – видатного драматурга і режисера, керівника й організатора театральних труп, композитора, музиканта, поета, актора. Його називають батьком українського театру, і це визначення у повній мірі віддзеркалює багатогранну натуру творця і людини. Мистецький шлях Кропивницького є прикладом високого професіоналізму, громадянського подвигу і самовідданого служіння національному культурному відродженню. Видання адресоване дітям середнього та старшого шкільного віку, а також усім, хто цікавиться українським мистецтвом.Топська Неллі. Зачарована квітами / Неллі Топська. – К.: Книжкова база Альфа, 2017. – 64 с.

Книга розповідає про життя видатної художниці Катерини Білокур, котра своїми полотнами виспівала дивовижну красу України. Її доля не скупилася на випробування. Маючи від народження самобутній талант, майстриня була змушена все життя відстоювати своє право малювати, долати непрості обставини та тяжкий побут, терпіти людський осуд і переживати неприйняття рідних. Утім навіть у найскрутніші миті не відмовилася від свого покликання, невтомно працюючи, породжуючи власний, феноменальний квітковий всесвіт. Видання адресоване дітям середнього та старшого шкільного віку, а також усім, хто цікавиться українським мистецтвом.Тетяна Яблонська. Іван Драч /вступ. стаття та вірші І. Драча; ідея видання: Г. Атаян, І. Драч, Н. Прибєгa [та ін.]. – К.: Мистецтво, 2017. – 56 с.

Пропоноване видання – художня реконструкція альбому «Тетяна Яблонська» з віршами Івана Драча, написаними до кожної конкретної картини, який був надрукований у 1969 році. З ідеологічних міркувань весь його наклад у 4000 примірників було знищено. Радянська влада не допускала відходу художниці від соціалістичного реалізму та заборонила пропагувати нові тенденції у творчості Тетяни Яблонської, відомої, перш за все, знаменитою картиною «Хліб» (1949). Новий живописно–поетичний стиль майстрині, як і балади Івана Драча, просякнутий теплотою та лірикою у відображенні щастя й скорботи простої людини, що йшли наперекір ідеологічно–партійним засадам того часу. «Відлига» закінчилася. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться розвитком образотворчого мистецтва, поезії та книговидання України.Відділ абонементу


Косач Юрій
Сузір’я лебедя. Роман і повість.-К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017, - 400 с.

У цій книжці — два майстерні літературні твори блискучого, але вельми контроверсійного українського письменника-еміґранта Юрія Косача.Роман «Сузір`я Лебедя» — це винятковий у нашому письменстві «родинний портрет в інтер`єрі» української шляхетської родини напередодні Першої світової війни. Хоча деякі персонажі цього твору наділені певними рисами реальних членів родини Косачів-Драгоманових, цей роман — не спогади і не історія конкретної родини, а заворожливий узагальнений символ світу «старої шляхетної України» на межі його зникнення в буревіях воєн і революцій ХХ ст.

Повість «Еней і життя інших» присвячена темі української національно-визвольної боротьби в апокаліпсисі Другої світової. І хоча в мереживо фіктивної дії цього твору також вплетено натяки на реальні особи й події того часу (тут, можливо, проявляються не найкращі риси Косача-людини, який мовби вивищує себе через певну гіпертрофовану алюзію на національних світочів), тема повісті Косача універсальніша. Це роман ідей, один з важливих творів нашої інтелектуальної літератури. Це, за своєю суттю, текст філософських роздумів про принципові дилеми збройної боротьби, патріотизму та відповідальності індивіда перед народом і водночас перед особистими взаєминами з найближчими людьми...


Нові надходження за березень - квітень Відділ сприяння техній творчості солоді
Відділ популяризації книги і змістовного дозвілля молоді
Відділ бібліографічних послуг та краєзнавства
Відділ мистецтв
Відділ абонементу
  Художня література
  Галузева література

Нові надходження за березень - квітень

Відділ сприяння техній творчості молоді

Лайкер Джефрі К.

Філософія TOYOTA. 14 принципів роботи злагодженої команди / Джефрі К. Лайкер; пер. з англ. Н. Валевська. -К. : Наш Формат, 2017. -424 с. -Бібліогр.: с. 419-423. -ISBN 978-617-7388-78-3 Сьогодні «Тойота» є компанією, яка виробляє найякісніші автомобілі світу з найменшою кількістю дефектів і витрат. Це корпорація, яка безперервно вдосконалює свою структуру за рахунок використання вдвічі меншої кількості людино-годин, інвентаризації та виробничих площ, ніж її конкуренти.

Книжка лауреата одинадцяти Премій Шінго, професора промислового й операційного інжинірингу Джефрі Лайкера є першою книжкою для широкої аудиторії, яка розкриває принципи управління й бізнес-філософію компанії, що має репутацію найуспішнішого світового виробника, який постійно розвивається в напрямку до ідеалу. Універсальність принципів Філософії «Тойоти» в тому, що вони можуть бути використані в будь-якій галузі для формування досконалої організаційної структури. Запрошуємо всіх, хто цікавиться філософією бізнесу переглянути цю книгу у відділі сприяння технічній творчості молоді.Талєрка Андрій

Як навчитися готувати не за книжками. Відеорецепти на кожен день / Андрій Талєрка; пер. з рос. О. Ю. Замойської; дизайн обкл. і вид. А. Талєрки. – Харків : Фоліо, 2016. – 394 с.: іл. . -ISBN 978-966-03-7355-6

Андрій Талєрка збирав матеріал для книги останні 10 років, приділяючи увагу регіональним особливостям продуктів для кожного рецепту, історії виникнення рецепта і традиції його приготування. Підсумок: сотні докладних відеорецепти, сотні тисяч глядачів кожен місяць і більше 8 500 000 переглядів на Youtube.

У цій книзі ви знайдете не просто 365 рецептів, зібраних разом за сезонами року, що робить книгу кулінарним щоденником, а й 365 посилань (QR код) на 365 відеорецепти, які ведуть на відповідні сторінки сайту автора – talerka.tv. Рецепти написані простою і лаконічною мовою, а відео демонструє всі деталі приготування, тому і початківці на кухні зможуть навчитися готувати, і професіонали оцінять різноманітність матеріалу з урахуванням сезонності продуктів протягом року.Сердюк Марія

Коко Шанель / Сердюк Марія - К.: «Агенція «ІРІО», 2017. – 112с., іл. – (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей) . -ISBN 978-617-7453-21-4

«Коко Шанель» — захоплива книжка, що надихає, яка познайомить дітей з Коко Шанель. Історія її життя, розказана в контексті історичної епохи, просто та доступно розповість дітям про емансипацію, закулісне життя модних будинків, культуру Франції та багато іншого.

Після кожного розділу автор пропонує відповісти на декілька запитань, що стосуються змісту, для кращого запам`ятовування тексту.Потерянко Юлія

Альберт Ейнштейн / Юлія Потерянко – К.: «Агенція «ІРІО», 2017. – 104с., іл. – (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей) . -ISBN 978-617-7453-22-1

Книжка «Альберт Ейнштейн» може стати відмінним джерелом мотивації, яка не тільки познайомить дитину з видатним вченим ХХ століття, а й допоможе полюбити науку! Як й інші книжки із серії «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей», вона дає правильний приклад для наслідування та виховує позитивні риси характеру. Завдяки книзі «Альберт Ейнштейн» юні читачі дізнаються: який внесок у науку зробив вчений; чи був Ейнштейн відмінником у школі; що надихнуло маленького Альберта на вивчення науки; як прізвище «Ейнштейн» стала синонімом ерудованості та неабиякого розуму; чому 1905 рік став «Роком чудес» в історії фізики… та багато іншого!

Після кожного розділу автор пропонує відповісти на кілька запитань, що стосуються змісту, для кращого запам`ятовування тексту.Опанасенко Ольга Нікола Тесла / Ольга Опанасенко – К.: «Агенція «ІРІО», 2017. – 112с., іл. – (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей) . -ISBN 978-617-7453-23-8

Як й інші книжки із серії «Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей», «Нікола Тесла» Ольги Опанасенко дає правильний приклад для наслідування та виховує позитивні риси характеру. Нікола Тесла – один з найвидатніших вчених та інженерів, його внесок в науку оцінюють нарівні з внеском Леонардо да Вінчі, а його життя схоже на фантастичний роман. Цю книгу можуть читати як діти, так і дорослі.Сердюк Марія Стів Джобс / Марія Сердюк. – К.: «Агенція «IPIO», 2018. – 144 с., іл. – (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей) . -ISBN 978-617-7453-24-5

Ця книга — захоплююча розповідь про життя новатора в IT-технологіях, творця одного з найвідоміших брендів, геніального оратора, талановитого керівника, людини, що змінила світ! Історія життя Стіва Джобса буде корисною для кожного члена сім’ї. Це багатогранна книга-біографія з якої можна дізнатися цікаві факти з різних областей. Книжка захопить і дорослого, і дитину. Її цікаво читати разом чи самостійно, це чудовий спосіб проводити дозвілля. У кінці кожного розділу є питання-завдання, котрі не лише допоможуть запам’ятати корисну інформацію, а й підштовхнуть на роздуми, що насамперед потрібно робити, щоб бути першим, як Стів Джобс. Читаючи книгу «Стів Джобс», дитина дізнається, що завдяки інтересу до науки, Стів ще в дитинстві відрізнявся нестандартним мисленням, що стало основою формування його особистості. Саме приклад Джобса доводить: людина, котра мислить не так як усі, котра уникає шаблонів у вирішенні задач на шляху до мети, здатна вплинути на світ, змінити його на краще та досягнути величних успіхів.Відділ популяризації книги і змістовного дозвілля молоді

Книжка «Досить істерик! Комплексний підхід до гармонійного виховання дитини» стала бестселером New York Times і здобула чимало схвальних відгуків як від авторитетних видань, так і від самих батьків, які застосували поради авторів на власному досвіді. Вам щодня доводиться квапити дітей до школи, сваритися з ними через невиконані домашні завдання чи з істерикою вкладати їх спати. Ви постійно повторюєте їм те саме, намагаючись привчити до дисципліни. Однак у відповідь — плач і крики.

Якщо вам знайомі такі ситуації, не засмучуйтеся. Унікальний метод виховання від Деніела і Тіни допоможе дисциплінувати дитину без наказів, заборон і покарань. Дізнавшись, як функціонує мозок, ви краще зрозумієте своїх синів і доньок та зможете навчити їх давати раду негативним емоціям, зрозуміти свої почуття та контролювати вчинки. Зрештою так ви закладете основу розумового й емоційного здоров’я дитини. Завдяки численним порадам авторів досягти дисципліни можна без істерик!

Для батьків, учителів, терапевтів, вихователів і всіх, хто займається вихованням дітей, прагне краще їх розуміти і забезпечити їм гармонійний розвиток.

Автори книжки пропонують розумний підхід до дисципліни з принципами і стратегіями, що допомагають уникати стресових ситуацій та негативних емоцій у вихованні дітей. Завдяки цьому методу, який ґрунтується на найновіших дослідженнях мозку, дисциплінування стане чудовою нагодою встановити контакт із дітьми і закласти підвалини їхнього щасливого зростання.Книжка «Мистецтво навчати» Тоні Ваґнера й Теда Дінтерсміта — крок до якісної трансформації освіти в ХХІ столітті. Це новий погляд на систему освіти, завдяки якій діти зможуть досягти реального успіху в житті.

Піклуючись про майбутнє наших дітей, ми вимагаємо від них найвищих оцінок у школі, змушуємо їх вступати до найпрестижніших вишів і показувати найкращі результати з усіх дисциплін. Та чи дає статус відмінника гарантії, що дитина матиме всі потрібні навички, щоб стати гармонійно розвиненою особистістю, активним громадянином і побудувати успішну кар’єру?

Усталена система освіти давно застаріла й не відповідає вимогам сьогодення. Більшість занять не мають нічого спільного зі справжнім навчанням. Викривлене оцінювання успішності не мотивує до отримання знань, а в гонитві за дипломом студенти не набувають досвіду та життєво важливих навичок.

«Мистецтво навчати» презентує варіант альтернативної освіти, яка розвивала б креативні навички, ініціативність і допомагала би підготувати нові покоління до вимог сучасної економіки.

Книжку варто читати вчителям, викладачам, методистам, освітнім чиновникам, а також студентам, учням і всім батькам, які піклуються про освіченість своїх дітей.

Автори книжки, аналізуючи систему освіти, не лише вказують на її хиби, а й пропонують версію альтернативної освіти, яка справді готувала б учнів до реального життя в сучасному динамічному світі.Видання входить до списку найкращих книжок року за версією New York Times, Washington Post, Boston Globe, Seattle Times, Esquire і Time, а також здобуло відзнаку Американської бібліотечної асоціації та медаль Карнеґі в категорії «Нон-фікшн». Переможець премій NAACP Image Award і Books for a Better Life Award.

Браян Стівенсон ще на початку своєї юридичної кар’єри пересвідчився, що судова система часто карає невинно засуджених. Він обстоював інтереси скривджених дітей, неповнолітніх осіб, доводив безневинність тих, хто насправді не скоював злочину, і захищав інтереси злочинців, які намагалися спокутувати провину.

У книжці Стівенсон розповідає історії з власної юридичної практики, які змінять ваше уявлення про милосердя і справедливість. Усі вони показують, які жахливі наслідки спричинює викривлена система правосуддя. Такі проблеми в судочинстві, як змовництво, політичні махінації та правове протистояння, можуть спотворити державний механізм і суспільство загалом. І якщо ми потураємо несправедливому ставленню до інших, то стаємо співучасниками злочину. Книжка здатна пробудити в нас співчуття, що є надзвичайно важливим для встановлення реальної справедливості.

Книжку варто читати правникам, адвокатам, суддям, держслужбовцям, які працюють над розв’язанням проблем судової системи, а також усім тим, кого цікавить юридична сфера і питання справедливості загалом.

Історії з адвокатської практики Браяна Стівенсона спонукають критично поглянути на чинну систему правосуддя, надихають боротися за справедливість і переосмислити поняття справедливості та милосердя.

Відділ бібліографічних послуг та краєзнавства

Бадрак В. Лица цивилизации. Уроки выдающихся личностей /Валентин Бадрак; худож.-оформл. В. Чумак.- Харьков: Фолио, 2017.- 447 с.: ил.

Важнейшее, что нам оставлено в наследство от предшественников — опыт. Опыт реализованных личностей, постигших тайны бытия, бесценен. Когда же этот опыт концентрирован, разложен по полочкам и объяснен, он превращается в действенный эликсир, применимый для личностного роста каждого желающего.

С одной стороны, человек проник в тайны космоса, стал обладателем энергии атома. С другой — он и поныне слишком часто неспособен понять самого себя. Жителю планеты в ХХІ веке, как и три—пять тысяч лет тому назад, нужны подсказки, вдохновляющие истории преодоления препятствий и возможностей реализации собственного потенциала. Поэтому книга, в которой так или иначе представлены не менее трех сотен лучших представителей нашей цивилизации, может служить и тренинговым пособием, и ключом к постижению природы успеха и гармонии. Это не сборник биографий, это завернутое в обертку философии и психологии, представление основных черт выдающихся личностей. Эти личности способны не только пробудить энтузиазм творца, но и порой и указать путь к оригинальной идее. «В сущности, никакой истории нет, есть только биографии», — утверждал знаменитый философ Ральф Уолдо Эмерсон. В этом смысле эта книга — спрессованная история побед человека над обстоятельствами.Береза Т. Мовою бестселерів: сучасний словник живої мови / Тарас Береза. – Львів : Апріорі, 2017. – 752 с.

Сучасний словник живої мови «Мовою бестселерів» розкриває фразеологічне багатство рідної мови. Автор опрацював близько 3000 усталених та оказійних висловів української та світової літератури. Словник занурить Вас у безмежний океан фразеологізмів. 600 творів від найкращих майстрів художнього пера роблять це ювілейне авторське видання правдивим сучасним бестселером!Кралюк П. М. Козацька міфологія України: творці та епігони / Петро Кралюк; худож.-оформ- лювач О.А.Гугалова. — Харків: Фоліо, 2016. — 394 с.: іл.

Петро Кралюк (нар. 1958 р.) - доктор філософських наук, професор, перший проректор Національного університету «Острозька академія». Є автором численних робіт з історії культури України, зокрема її філософської думки. Створив власну концепцію історії філософії України, яка різниться від загальноприйнятої. Відомий також своєю історичною публіцистикою на шпальтах газет «День», «Дзеркало тижня» та сайті радіо «Свобода». Його перу належить низка романів і повістей («Шестиднев», «Лицар і смерть», «Діоптра», «Віднайдення раю»), де він подає дещо незвичний погляд на роль елітарних верств та козацтва в історії України.

У книзі «Козацька міфологія України: творці та епігони» розглянуто феномен українського козацтва, його еволюцію, показано, як формувалися міфічні уявлення про козаків, починаючи з кінця XVI століття й завершуючи днем сьогоднішнім. Значну увагу приділено козацькій міфології часів Гетьманщини. Також показано, як «козацька ідея» інтерпретувалася в різних національних проектах ХІХ століття (російському, польському й українському), яких вона зазнала модифікацій у столітті ХХ. Видання розраховане передусім на тих, хто цікавиться українським козацтвом, його історією та культурою.Кралюк П. М. Богдан Хмельницький: легенда і людина / Петро Кралюк; худож.-оформлювач О. Г. Гугалова.- Харків: Фоліо, 2017.-282 с.: іл.

Петро Кралюк (нар.1958 р.) — доктор філософських наук, професор, перший проректор Національного університету «Острозька академія». Є автором численних робіт з історії культури України, зокрема її філософської думки. Створив власну концепцію історії філософії України, яка різниться від загальноприйнятої. Відомий також своєю історичною публіцистикою на шпальтах газет «День», «Дзеркало тижня» та сайті радіо «Свобода». Його перу належить низка книг («Шестиднев», «Лицар і смерть», «Діоптра», «Віднайдення раю», «Козацька міфологія України: творці та епігони»), де він подає дещо незвичний погляд на роль елітарних верств та козацтва в історії України.

У цій книзі йдеться про гетьмана Богдана-Зіновія Хмельницького. Але це не є традиційна біографія. Автор у першій частині говорить про те, як образ цього козацького ватажка трактувався в українській, польській, російській, єврейській, турецькій і татарській культурах. Показано, як відбувалася міфологізація цього історичного діяча. Друга частина книги — спроба подати неміфологізовану біографію Хмельницького, відобразити його діяльність як у широкому геополітичному контексті, так і в контексті подій на українських землях першої половини й середини XVII ст. Також розглядається питання про те, які реальні наслідки мала Хмельниччина для українських земель і для Європи загалом.Відділ мистецтв

Шульга Василь. Invisible photo business. Що має знати фотограф, який хоче знімати для світових брендів / Василь Шульга; фотограф О. Жадан; ред. К. Стецюк; іл. О. Корєшков. – К.: Пабулум, 2017. – 200 с.

З книги ви дізнаєтесь, що і як слід робити, аби стати професійним рекламним фотографом. Також познайомитесь із командою фотографа – спеціалістами, без яких серйозна рекламна зйомка була б неможливою. Ми пройдемось зручним офісами рекламних агенцій та клієнтів. Нам розкажуть, чого рекламники очікують від фотографів, які перешкоди чекають, як побудувати вигідну співпрацю, і врешті-решт, як отримати велетенські гроші на реалізацію рекламних фотопроектів.

Книга «Invisible photo business» допоможе вам краще уявити, що таке фотобізнес. Це машина часу, яка покаже шлях людини у фотографії від підніжжя і до вершин. Сподіваємося книжка допоможе вам уникнути великої кількості помилок, яких припускаються початківці, і сконцентруватися на головному.Цуканов Микола. Провінційна галерея / Микола Цуканов; ред. С. Каракулін. – К.: ТОВ НВП «Интерсервис», 2016. – 242 с.

У книзі автор підводить своєрідні підсумки розвитку галереї «Єлисаветград», створеної в березні 2011 року. До видання ввійшли також враження від першої п?ятирічки галереї журналістів, які тримали діяльність галереї в професійному колі зору. Цікавим «щоденником» життя галереї за 2011–2016 роки стане знайомство читачів з деякими публікаціями, що були вміщенні у пресі та електронних засобах масової інформації. Книга багато ілюстрована фотографіями.Словник музичних термінів / уклад.: В. Тимків, О. Подручна; ред.: В. Карпенко, Р. Дзундза, В. Таранюк [та ін.]. – К.: Видавець Карпенко В. М., 2017. – 312 с.

Словник містить основні терміни, що стосуються музики, співу, танцю, хореографії та концертної діяльності, а також назви музичних інструментів, їх основних частин та деталей. Видання включає значну кількість ілюстрацій, дібраних на основі різних вітчизняних та зарубіжних джерел. Призначено для широкого кола читачів.Балух В. О. Культура ранньомодерної Європи: підручник / В. О. Балух. – Х.: Фоліо, 2017. – 495 с.

У підручнику систематично викладено культурний поступ європейських країн у XVI – першій половині XVII ст. У полі зору авторів – особливості формування соціокультурного середовища ранньомодерної епохи, специфіка культурного розвитку Європи доби раннього Нового часу. У додатках уміщено термінологічний словник, перелік географічних назв і видатних постатей європейської культури ранньомодерного періоду, предметний, географічний та іменний покажчик, бібліографію.

Підручник ілюстровано картами, схемами, портретами, репродукціями картин, скульптурних і архітектурних зображень тощо.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів,гімназій, коледжів, ліцеїв, культурно-освітніх установ і всіх, хто цікавиться надбанням світової культурної спадщини.Бунюель Луїс. Мій останній подих / Луїс Бунюель; пер. з фр. П. В. Мигаля; худож.-оформлювач В. М. Карасик. – Х.: Фоліо, 2017. – 315 с.

Луїс Бунюель (1900 – 1983) – видатний митець XX століття, який поставив за мету показати справжню природу людини, спотворену, як він вважав, культурою й етикетом. Режисер не жив в Іспанії і більшість своїх фільмів знімав за її межами, але джерелом його натхнення були традиції іспанської культури, а свої фільми «Назарин» та «Трістана» він зняв за творами класика іспанської літератури Переса Гальдоса.

«Мій останній подих» – автобіографічна підсумкова книжка Бунюеля, в якій він із вражаючою відвертістю розповідає про своє життя, родину, про громадянську війну в Іспанії, безпосереднім учасником і свідком якої був, розмірковує на філософські теми – що є смерть, віра, Бог, описує, як став режисером, згадує свої зустрічі з видатними людьми – Сальвадором Далі, Луї Арагоном, Сергієм Ейзенштейном та багатьма іншими.Коломієць Р. Г. Лесь Курбас / Р. Г. Коломієць; худож.-оформ. О. Кононученко; ред. Г. Таран. – Х.: Фоліо, 2016. – 121 с. – (Сер. «Знамениті українці»)

Шекспірівські слова «Весь світ – театр, і ми актори в ньому» були девізом життя Леся Курбаса, ім?я якого овіяно суцільними легендами і вигадками. Ще за життя його вважали титаном, творцем, пророком-інтуїтом. «Заручником вічності в полоні часу» вважає Леся Курбаса автор цього видання – режисер, театральний історик і критик, педагог, перекладач Р.Г.Коломієць, доктор філософії, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, професор. Ця книжка – остання робота автора у циклі видань «Вибрані сторінки сучасного театру», присвячених творчості провідних театрів, видатних акторів і режисерів.Загребельний М. П. Богдан Ступка / М. П. Загребельний; худож.-оформ. О. Кононученко; ред. Г. Таран. – Х.: Фоліо, 2017. – 120 с. – (Сер. «Знамениті українці»).

Річард III і король Лір, гетьман Мазепа і Тев?єн-молочник, Леонід Брежнєв і Тарас Бульба… Це лише невеликий перелік ролей, які зіграв у театрі й кіно Богдан Ступка (1941 – 2012) – видатний український актор, лауреат багатьох премій, народний артист УРСР (1980) та СРСР (1991), Герой України (2011), кавалер ордена Ярослава Мудрого V ступеня. У Голівуді його порівнюють з Робертом де Ніро й Аль Пачіно. В Польщі й Росії вважають своєю зіркою, феноменом, який народжується раз на століття, на що Богдан Сильвестрович відповідав: «Я – український актор! Я собі працюю, а люди називають те феноменом. Треба працювати і чесно ставитися до роботи. Вийти на сцену і зіграти найкраще за всіх…».Бардецький В. Я. Ми, дороги і Кузьма / Віталій Бардецький; худож.-оформ. О. Гугалова. – Х.: Фоліо, 2016. – 191 с.

Наприкінці 80-х завдяки збігу багатьох обставин у невеликому західноукраїнському містечку Новояворівську, розташованому на самому кордоні з Польщею, виникла справжня музична сцена. Місцеві підлітки зібрали десятки груп, грали зовсім ному музику: панк, метал, нью роментик, хіп-хоп… Згодом із усього того розмаїття з’явився «Скрябін», що врешті-решт став однією із найважливіших українських поп-груп. Шлях групи до визнання був доволі тривалим і непростим . Минулого року несподівано і трагічно не стало Кузьми. Чому саме у Новояворівському? Якою була ціна успіху? Чому розпалась давня дружба? Друзі та близькі знайомі Андрія вирушають у спільну мандрівку, щоби пригадати, як усе було із самого початку…Скрябін Кузьма. Я, Шонік і Шпіцберген: повість / Кузьма Скрябін; худож.- оформ. Л. П. Вировець; гол. ред. О. Красовицький. –Х.: Фоліо, 2015. – 122 с.

Кузьма Скрябін (справжнє ім’я Андрій Кузьменко) народився в місті Самбір Львівської області 17 серпня 1968 року. Закінчив музичну школу за класом фортепіано. У 1986 році записав першу пісню у складі музичної групи «Скрябін». З того часу став відомим як співак, автор музики і текстів багатьох десяткsв пісень, а також ще і як талановитий письменник. У видавництві «Фоліо» вийшли друком його книжки «Я, ?Побєда? і Берлін» (українською та російською) і «Я, Паштєт і Армія». 2 лютого 2015 року Кузьма Скрябін загинув в автомобільній аварії. У повісті «Я, Шонік і Шпіцберген», а також у піснях 2006 – 2014 років, що увійшли до видання, якнайкраще розкривається яскравий талант Кузьми з його іскрометним гумором, тонким ліризмом, чіткою громадянською позицією.Євтушенко О. Україна IN ROCK: статті та есеї / О. Євтушенко. – К.: Грані-Т, 2011. – 205 с.

Книга «Україна IN ROCK» музичного критика Олександра Євтушенка ліквідує велику «білу пляму» на культурній мапі модерної України. Послідовне ігнорування українськими медійниками жанру рок–музики призвело до того, що цей культурний прошарок не вкладався в рамки офіціозу, а натомість розважальні стандарти поп-музики штучно опинилися в центрі медійної уваги. А тим часом усі наші країни-сусіди регулярно та активно реагують на розвиток власної музичної індустрії. Отож відтепер найширше коло читачів зможе дізнатися більше про українську «народну музику наших часів».Терен Т. Прості речі. Вісім розмов з Адою Роговцевою / Т. Терен; гол. ред. І. Осадчук. – К.: Пабулум, 2018. – 264 с.

«Прості речі» – це відверті діалоги великої акторки про її життя, родину, близьких людей, покликання, професію і країну з журналісткою Тетяною Терен і театральним критиком Анною Липківською. В цих текстах перед нами постає не лише жива легенда українського театру та кніо, а й гранично щира жінка, якій випав непересічний життєвий шлях. У розмовах згадуються знакові події та відомі особистості нашої культури, які для Ади Роговцевої були і залишаються друзями чи колегами. Книга-інтерв?ю буде цікава всім, хто захоплюється творчістю Ади Роговцевої та стежить за світом театру й кіно.Відділ абонементу

Художня література

821.111(73)
А19
Авеярд Вікторія
Скляний меч / Вікторія Авеярд; пер. з англ. Я. Стріха ; ред. О. Дубчак. -К. : Наш Формат, 2017. -376 с. -ISBN 978-617-7513-95-6.

Мара народилася у світі, де кров визначає долю. Аристократи зі срібною кров’ю наділені надприродними здібностями, а простолюд із багряною — приречений їм служити. Здавалося, так триватиме вічно, доки не з’являються новокровки — люди з багряною кров’ю і хистом, що затьмарює срібних. Мара намагається зібрати власну армію, щоб порятувати своїх побратимів та здолати предковічну тиранію, і стає символом визвольної боротьби. Але вона розуміє, що за революцію доведеться платити страшною ціною. Ким дівчина здатна пожертвувати заради досягнення своєї мети? І на що готовий новий король, щоб повернути Мару?821.133.1
Б21
Бальзак Оноре де
Пустотливі оповіді / Оноре де Бальзак; ред. Т. Попова ; пер. І. Гриненко. -Х.: Ранок : Фабула, 2017. -352 с. -(Сер. Несерйозна класика). -ISBN 978-617-09-3216-7.

Цикл «Пустотливі оповіді» — іронічна стилізація під новели епохи Відродження, що створена Бальзаком у 1832–1837 роках. Великому майстру вдалося відтворити духовний світ людей пізнього Середньовіччя. Всупереч модному в той час смутному романтичному песимізму, в цих новелах б’є ключем істинно галльська жвавість, виблискує раблезіанський гумор, а описам витончених і забавних любовних утіх героїв міг би позаздрити навіть Джованні Бокаччо. Недарма сам Бальзак, оцінюючи своє творіння, не раз повторював: «Якщо щось і залишиться після мене, так це «Пустотливі оповіді».821.111
Г19
Гантер Ерін
Коти вояки. Шлях Вогнезора / Ерін Гантер; пер. з англ. : К. Дудки, О. Українця ; ред. С. Бондаренко. -Х. : АССА, 2018. -528 с. -(Сер. "Коти-вояки"). -ISBN 978-617-7385-45-4.

Після жорстокої битви із Кривавим Кланом минула вже не одна повня, і в лісі нарешті запанували мир та спокій. Вогнезір із головою поринає у провідництво і робить усе можливе, щоб зміцнити Громовий Клан. Але несподівано в його життя вриваються тіні минулого. Загадкові примарні коти не дають йому спокою ні вдень, ні вночі. Про що вони благають? Куди кличуть? Аби дізнатися правду, Вогнезір має вирушити в небезпечну подорож, яка переверне з лап на голову не тільки його власне життя, але й життя усіх лісових Кланів.821.111(73)
Г85
Грін Джон
Черепахи аж до низу / Джон Грін; пер. з англ. М. Пухлій ; ред. В. Александров. -К. : КМ-БУКС, 2018. -296 с. -ISBN 978-617-7535-90-3.

Нелегко знайти людину, яка бачить світ таким само, яким його бачиш ти. Шістнадцятирічна Ейза ніколи не прагнула розгадати таємницю мільярдера-втікача Расселла Пікетта, але тепер ідеться про винагороду в сто тисяч доларів, до того ж Дейзі - її Найкращій та Найбезстрашнішій Подрузі - кортить взятися за розслідування. Тож дівчата разом долають невелику відстань і великі бар’єри, що відділяють їх від Девіса, сина Расселла Пікетта. Ейза старається. Вона старається бути хорошою донькою, хорошою подругою, хорошою ученицею і, можливо, навіть хорошим детективом. Але їй доводиться жити всередині спіралі власних думок, яка дедалі більше закручується.821.111
Д55
Доббс Майкл
Картковий будинок : роман / Майкл Доббс; пер. з англ. Б. Превіра. -К. : КМ-БУКС, 2017. -384 с. -ISBN 978-617-7409-47-1.

Як колишній керівник виборчого штабу Марґарет Тетчер, Майкл Доббс знав усі входи й виходи у Вестмінстерському палаці, знав усі його підводні течії і таємниці. От і не дивно, що його політичний трилер «Картковий будинок» миттєво став бестселером, за яким двічі знімали серіал — спершу в Британії, а потім у США. Головний герой роману, Френсіс Уркгарт, заради кар’єри готовий піти по головах, та чи насмілиться він переступити останню межу — зважиться він на вбивство?821.111
Д57
Доббс Майкл
Остання гра : роман / Майкл Доббс; пер. з англ. Б. Превір ; гол. ред. В. Александров. -К. : КМ-БУКС, 2018. -480 с. -ISBN 978-617-7535-47-7.

Минуло п`ятнадцять років відтоді, як Френсіс Уркгарт здобув посаду прем`єр-міністра, і країна вже втомилася від нього. Однак він не дозволить так легко вигнати себе з Кабінету. Якщо громадськість жадає свіжої крові - вона її отримає. І хай чим закінчиться його велика гра, ім`я Френсіс Уркгарта не забудуть уже ніколи... Завершуючи похмуру трилогію про жадобу, корупцію і неприборкані амбіції, роман «Остання гра» черговий раз засвідчує: незалежно від країни, в коридорах влади правлять інтриги та пристрасті.821.111
Д62
Дойл Артур Конан
Небезпечна робота. Щоденник арктичних пригод : збірка / Артур Конан Дойл; ред. І. Андрусяк ; пер. з англ. В. Зенгви ; передм. Й. Лелленберга і Д. Сташовера. -Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2018. -416 с. -ISBN 978-617-12-4308-8.

Щоденник сповнений описів фантастичної природи Арктики, китобійного ремесла та полювання, суворого моряцького побуту, шалених, авантюрних та ризикованих пригод, дотепних історій, роздумів про творче становлення. У книжці представлено два ранні та маловідомі оповідання автора «Капітан «Полярної зірки» та «Справа Чорного Пітера», а також статті про мореплавство, написані ним спеціально для британських та американських журналів.821.111(71)
Е88
Сліпий убивця : роман / Маргарет Етвуд; пер. з англ. О. Оксенич ; ред. Л. Шуст. -Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2018. -512 с. -ISBN 978-617-12-4555-6.

Лора завжди була дивачкою, Айріс — стриманою, не схожою на сестру. Та попри всі розбіжності вони мали спільну долю, спільну історію, прикрості, розділені на двох… Вони були одна в одної всупереч світові. А потім у їхньому житті з’явився ексцентричний письменник Алекс, а з ним прийшло й дещо інше… Те фатальне, що змінило життя сестер і стало причиною зникнення Лори. Єдине, що лишила по собі молодша сестра, — скандальна й загадкова книжка про стосунки жінки й чоловіка, який розповідав своїй коханці фантастичні історії про світ, де мешкають сліпі вбивці. Однак Лорин роман — це схованка. Айріс знає, що в ньому — все їхнє життя з болючими подробицями та секретами, від яких перехоплює подих… Як же все було насправді? Де межа між життям і книжкою?821.161.2
К17
Калитко Катерина
Земля загублених, або маленькі страшні казки : оповідання / Катерина Калитко; літ. ред. К. Міхаліцина. -Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. -224 с. -ISBN 978-617-679-267-3.

Земля Загублених щодня дрейфує морями альтернативної географії строго паралельно із нашою щоденною, звичною географією. Земля Загублених виникла для того, щоб надто інші люди, витіснені з «нормального» світу, мали куди піти. Виросла з потреби в укритті та оперті. Вона перероджується і розростається щоразу, коли черговий інакший переживає свою відкинутість, і тому постійно оточена водою, як ембріон. Тому й усі неймовірно різні люди цього малого світу — так чи інакше родичі, так чи інакше повторюють долі одне одного. Ця книжка в ритмі дихання — про них. Кожна історія — як міст через воду, щоб пройти і навчитися дихати в унісон з іншими.821.111
К41
Кінселла Софі
Моє не надто досконале життя : роман / Софі Кінселла; пер. з англ. К. Булкіна ; гол. ред. В. Александров. -К. : КМ-БУКС, 2017. -536 с. -ISBN 978-617-7498-98-7.

Куди не погляне Кейті Бреннер — хтось інший живе тим життям, про яке вона тільки мріє. От, наприклад, її шефиня Деметра Фарлоу: успішна й неперевершена, має ідеального чоловіка і дивовижних дітлахів, мешкає у розкішному особняку, носить найкрутіший одяг. Тим часом життя Кейті — щоденна боротьба. Дівчина орендує кімнату з химерними сусідами, на роботі на неї тиснуть жорсткі рамки офісної політики, крізь які, здається, неможливо пробитися. Не дивно, що віддушиною для Кейті стають не зовсім правдиві пости в інстаграмі.821.161.2
Л93
Любка Андрій
Саудаде / Андрій Любка; ред. О. Бойченко. -Чернівці : Книги-ХХІ : Meridian Czernowitz, 2017. -192 c. -ISBN 978-617-614-172-3.

Обережно! Ця книга небезпечна: після прочитання хочеться одночасно вирушити в подорож Балканами, випити келих червоного вина і в зручній ложі театру слухати оперні арії. Понад шістдесят коротких історій – часом іскрометних, подекуди сумних, почасти автобіографічних, але завжди щирих – запрошують читача пережити з автором найщасливіші миті мандрів, симфонічних концертів і не завжди успішних залицянь.821.111(73)
Н80
Нолл Джессіка
Найщасливіша дівчина на світі : роман / Джессіка Нолл; пер. з англ. О. Сминтини ; ред. О. Проскура. -К. : КМ-БУКС, 2017. -488 с. -ISBN 978-617-7535-22-4.

Ані Фанеллі, підліток у престижній школі Бредлі, зазнала жахливого привселюдного приниження, що зламало її як особистість. Зараз, коли Ані має престижну роботу, дорогий одяг і вродливого нареченого-аристократа, — вона за півкроку до ідеального життя, якого так відчайдушно прагнула. Але в Ані є таємниця. Дещо глибоко заховане в минулому дівчини досі переслідує її, щось особисте й болюче, воно загрожує виринути на поверхню і все зруйнувати.. Та чи не зламає рішення в усьому зізнатися так старанно вибудуване життя? А може, дівчина врешті-решт стане вільною?821.111(73)
П20
Патчетт Енн
Співдружність : роман / Енн Патчетт; пер. з англ. Л. Котляр ; ред. Н. Бордукова. -Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017. -352 с. -ISBN 978-617-12-4111-4.

Доля випадково звела Беверлі Кітінґ та Берта Казенса. Заради нього вона покинула колишнього чоловіка-поліціянта і, вже маючи двох маленьких доньок від першого шлюбу, стала матір’ю для чотирьох дітей Берта. Минає час, і вже дорослі діти обох сімейств покидають батьківський дім, вирушаючи на пошуки власного щастя. Одна з дочок, Френні, закохується в молодого письменника, який хоче написати роман про родину Кітінґ-Казенс… Кохання і зрада, слава і безталання, розкіш і злидні — які випробування чекатимуть на батьків і дітей? Бурхливий шлях довжиною в півстоліття, сповнений перипетій. Шлях справжньої родинної співдружності, який сплів нитки життів двох поколінь в одне ціле.821.161.2
П30
Петренко Микола
У Бога за пазухою : короткі новели, етюди, притчі / Микола Петренко; ред. І. Лемко. -Львів : Апріорі, 2017. -292 с. -ISBN 978-617-629-360-6.

Останні воєнні і кілька повоєнних років західні області України були повиті болями, тривогами, героїкою боротьби за Українську Державу. Масовий здвиг організаційно оформився в надійну політичну структуру, воєнно – зосередився в УПА – Українській Повстанській Армії, яка від Покрови 1942 р. вступила в нерівний бій з двома імперськими потугами – гітлерівською і сталінською. Бійці вершили подвиги і гинули, їхні родини репресували, кидали до катівень, вивозили в снігові обшири Сибіру. А як же діти? Як їм було – вчитися, рости, ставати громадянами нової держави, плекати в маленьких душах батьківські мрії? Саме про це і оповідають новелки та образки цієї книжки.821.111(73)
П32
Піколт Джоді
Малі великі справи : роман / Джоді Піколт; пер. з англ. М. Пухлій ; гол. ред. В. Александров. -К. : КМ-БУКС, 2018. -656 с. -ISBN 978-617-7535-37-8.

Рут Джефферсон — досвідчена медсестра пологового відділення в лікарні. Двадцять років бездоганної роботи, жодної скарги — годі шукати ліпшої працівниці. Аж раптом… жінка опиняється на лаві підсудних. Захисницею Рут стає Кеннеді Мак-Кворрі, біла державна адвокатка. Під час процесу Рут і Кеннеді мають завоювати довіру одна одної та зрозуміти: можливо, те, чого їх навчали впродовж усього життя, неправда.821.111(73)
Р58
Робертс Нора
Одержимість / Нора Робертс; пер. з англ. М. Пухлій ; гол. ред. В. Александров. -К. : КМ-БУКС, 2018. -616 с. -ISBN 978-617-7535-74-3.

Наомі Боуз пережила страшне потрясіння тієї ночі, коли зважилася піти за батьком до лісу. Звільнивши дівчину, запроторену до підземного сховку, Наомі викрила жахливі злочини свого батька та знеславила його. Але відтоді гріхи Томаса Девіда Боуза постійно стають на заваді її щастю, хоча іноді воно буває так близько...821.111(73)
Р79
Роулі Стівен
Лілі та восьминіг : роман / Стівен Роулі; ред. Т. Попова ; пер. Т. Мухамедшина. -Х.: Фабула, 2017. -320 с. -ISBN 978-617-09-3538-0.

Тед живе в Лос-Анджелесі й пише тексти на замовлення, хоча мріє стати вільним письменником і написати щось достойне. Він самотній, але шукає своє кохання, щирого та ніжного однодумця і друга. А поки він віддає всю свою любов дванадцятирічній таксі Лілі, з якою він вигадав власну мову, власні розваги. І коли Лілі захворіла, Тед побачив на її голові восьминога й заповзявся за будь-яку ціну врятувати собаку. Це чарівна і зворушлива історія про подолання страхів і пошуки розуміння, про вміння прощати й прощатися.821.111(73)
Т21
Тартт Донна
Таємна історія : роман / Донна Тартт; пер. з англ. Б. Стасюка ; ред. Р. Трофинов. -Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017. -560 с. -ISBN 978-617-12-4121-3.

Молодий каліфорнієць Річард Пейпен вступає до приватного коледжу в Новій Англії. Соромлячись свого походження, він із захватом дивиться на п’ятірку обраних — студентів, що навчаються на курсі давньогрецької в харизматичного професора Джуліана. Близнюки Чарльз і Камілла, інтелігентний Генрі, витончений Френсіс та веселий Банні — всі вони ніби оточені аурою недосяжності. Та ось завдяки щасливому випадку Річард стає студентом Джуліана і входить до цієї закритої спільноти. Молоді люди майже весь час разом, і ніщо не віщує біди. Проте любов до античної культури врешті-решт призводить до зовсім не давньогрецької трагедії, і на землю біля коледжу проливається кров…821.111(73)
Ф59
Фінн Е. Дж.
Жінка у вікні : роман / Е. Дж. Фінн; пер. з англ. В. Куча ; ред. С. Гук. -Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2018. -320 с. -ISBN 978-617-12-4536-5.

Анна Фокс самотньо живе у своїй квартирі в Нью-Йорку. Чоловік Ед та донька Олівія трагічно загинули. Це надломило психіку жінки, вона почала шукати забуття в алкоголі та самотності. Мешкаючи осібно, Анна виявляє цікавість до сусідів. Здається, їхнє життя теж не таке просте, як здається. Але одного дня Анна помічає, що й за нею хтось стежить. Більш того, цей хтось проник до її будинку, до її віртуального життя… Чи це все — її хвора уява? Тепер вона намагається зрозуміти, де реальність, а де — фантазія чи галюцинація, а також хто прагне довести її до божевілля. Бо іноді все не є таким, яким видається.821.111(73)
Ф75
Фолкнер Вільям
Порушник праху : роман / Вільям Фолкнер; пер. з англ. О. Смольницька ; гол. ред. В. Александров. -К. : КМ-БУКС, 2018. -264 с. -ISBN 978-617-7535-15-6.

Цей класичний роман Вільяма Фолкнера розкриває складні стосунки американського Півдня. Немолодого чорношкірого американця несправедливо звинувачують у тому, що він. буцімто, застрелив білого. Однак, не досить тільки спростувати жахливий наклеп: головне завдання — вберегти його від лінчування ще до суду. «Порушник праху» — один із найкращих творів Вільяма Фолкнера, який стоїть у одному ряду разом з такими його книгами, як «Світло в серпні» та «Авесалом, Авесалом».821.111(73)
Ф81
Фостер Алан Дін
Чужий : роман / Алан Дін Фостер; пер. з англ. Ю. Єфремова ; ред. С. Гук. -Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2018. -240 с. -ISBN 978-617-12-4518-1.

Торговий буксир «Ностромо» прямує до Землі, аби доставити важливий вантаж. Команда судна перебуває в стані кріогенного гіперсну. Але несподівано автоматика корабля пробуджує екіпаж. Причина — дивний радіосигнал, що надходить із планети LV-426. Імовірно, це прохання про допомогу. До джерела сигналу вирушають кап


Ми працюємо
з 9-00 до 18-00
П'ятниця - з 10-00 до 18-00
Вихідний - субота
Пошук на сайтіОльга: Через декілька хвилин регіт уйнявся, і всі почали пильно мене розглядати. Добре, хоч не сканують, все ж таки неприємне відчуття. І ось, стою я собі такий, гарненький, маленький посеред галявини, нікого не чіпаю, намагаюсь почистити своє пір'ячко, аж раптом чую знайомий голос. Низький бас просувався крізь натовп кольорастиків, що дуже мене радувало. "Добридень, чи як у Вас прийнято казати, Аврелій Захаровичу?", - виплюнув я, побачивши білу чуприну. "Хм...та ти ще й не дуже пошарпаний, як для першого разу!", - ведмежа посмішка різанула мій погляд. "Як долетіли, Степане, нічого не відбили?", - різнокольорова юрба знову зареготала, проте один погляд Ведмедя – й одразу запанувала тиша. Всі стоять в рядочок, рівненько так... Ну, прямо тобі армія фентезійного світу!
Ольга: "П'ять хвилин, польот нормальний!" - викрикнув я у відповідь, приставляючи руку до простоволосої голівоньки, що дуже боліла після падіння. Видно обличчя все ж видало мої відчуття, бо ж Аврелій нахмурився, щось пробурмотівши собі під носа, проте ця емоція тривала в нього долі секунди. Невпевнений, що ще хтось зміг це побачити. Аж раптом дядько знову всміхнений, і знову командувати "Ну що ж, любимо ми тут хлопців з гумором! Прошу Вас слідувати за мною, Степане. Не дай боже Ви прикличете ще одного шарна, ми ж не напасемся на вас всіх м'яса!". "Е-е-е-м...якого ще шарна?" - спитав я, проштовхуючись крізь веселку вояків. "Якщо коротко, це Ваш звір-оберег".
"ХТООО?!"
"Звірятко-янголятко тобто, щвидше і коротше я Вам не поясню. Дійдемо до казарми, пристроїмо Вас кудись, потім будемо базікати. Ще й цього двірнягу треба десь поселити... Е-хе-хе-х, що я можу Вам сказати?.. Влипли Ви, хлопче, по самі помідорки!".
Я замовк, переварюючи отриману інформацію. І ось так, мовчки, ми кружляли по табору, кожний занурений у свої думки.
Я, чесно кажучи, не запам'ятовував дороги, навіть по сторонам не озирався, проте чув все більше і більше шепітків за своєю спиною. А також гупання лапищ свого власного шарна, що навіть і не думав залишити мене самого.
Ось так дядько, хлопчик і песик з ношею добралися до маленької двомісної палатки, що стояла на галявині в натовпі величезних рожевобородих мужланів.


Пошук за каталогом


Рекомендуємо

BBC News
творчiсть наших користувачiв

переглянути роботи
додати роботу
^Наверх